1
True
VND

Chọn ứng dụng

Chọn các ứng dụng theo yêu cầu của bạn và tạo phiên bản của bạn cho các ứng dụng đã chọn
DANH MỤC ỨNG DỤNG:
CHU KỲ THANH TOÁN: 
PHIÊN BẢN :
BÁN HÀNG
CRM
crm
CRM
0 VND /Per Month
Bán hàng
sale_management
Bán hàng
0 VND /Per Month
POS
point_of_sale
POS
0 VND /Per Month
Thương mại điện tử
ecommerce
Thương mại điện
0 VND /Per Month
DEFAULT
TM check
tm_check
TM check
0 VND /Per Month
 Ứng dụng đã chọn
02
1VND/Per User
Tổng giá ứng dụng:
00 VND
Giá người dùng:
1 VND
Tổng:
1 VND